Servicios
Documentos relacionados

Junta de Gobierno 17/12/2018

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

A) Part resolutiva
1.Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 3 i 10 de desembre 2018.
2.Expedient 12492/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 97.
3.Expedient 12603/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 98.
4.Expedient 12535/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a María Cano Palomo.
5.Expedient 12540/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a María Teresa Guillem.
6.Expedient 12395/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Antonio Valanzuela.
7.Expedient 12353/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Ana María Esteve.
8.Expedient 12509/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Jesús Miralles.
9.Expedient 12528/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Jordi Tolosa Bel.
10.Expedient 7388/2018.Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Hugo Romero.
11.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat (novembre i desembre)
12.Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups Municipals als Grups Municipals: Tots/es Som Vinaròs, PVI i PSOE.
13.Expedient 376/2015. Proposta per a aprovar la liquidació de les despeses ocasionats per l'execució subsidiaria de neteja del solar al carrer Ponent 6 (Zyssa Peñiscola SL).
14.Expedient 11928/2018. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 2 en data 06/11/2018 i factura núm. 069-18 de data 16/11/2018 corresponent a les obres Edificant Col·legi Misericordia.
15.Expedient 12026/2017. Proposta per a aprovar el pagament de les beques als participants del Program d'itineraris integrats per a d'Inserció Sociolaboral 2018.
16.Expedient 9861/2018. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció a les entitats privats per a les actuacions de promoció del comerç local.
17. Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 12354/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 de les obres de renovació paviments Plaça Sant Antoni.

DE 2.- Expedient 3967/2018. Proposta per a aprovar la liquidació mensual del preu de gestió per la recaptació d'octubre 2018.

DE 3.- Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció per les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia mes de desembre 2018.

DE 4.- Expedient 6849/2018. Proposta per a aprovar la liquidació bancària a Caixabank, S.A., en concepte d'amortització i interessos.

DE 5.- Expedient 7823/2018. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec de Caixa Rural Vinaròs en concepte d'amortització i interessos.

DE 6.- Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de despeses bancàries, manteniment i comissions comptes.

B) Activitat de control
18.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
19.Precs i Preguntes.