Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Govern 29/04/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 23 abril 2019.
2.Expedient 3636-3633-3511/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Elena Foix.
3.Expedient 3416/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Daniel Torreblanca.
4.Expedient 3586/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Marta Conesa.
5.Expedient 3169/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Domènec Fontanet (Saborea España Sevilla).
6.Expedient 2956/2019. Proposta per al pagament de les dotacions municipals al grup ACORD CIUTADÀ.
7.Expedient 3595/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1ER trimestre 2019.
8.Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 5 en data 28 de febrer 2019 i la factura núm. 19C3 en data 29 de març 2019 corresponent a les obres del Carril Lúdic Esportiu a l’Ermita de Sant Sebastià.
9.Expedient 11463/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 3 en data 5 de febrer 2019 i la factura núm. C1219 en data 6 de febrer 2019 corresponent a les obres del Plan Edificant Obres IES Leopoldo Querol.
10.Expedient 4721/2015. Proposta per a aprovar las costes derivats del procediment 433/2015 i del recurs de cassació (Verdera).
11.Expedient 3801/2019. Sol·licitud de EUROPE BIG EVENTS per a la utilització de la plaça de bous els dies 13 i 19 de maig de 2019 (Circo Alegria).
12.Expedient 372/2017. Proposta per a revocar l’acord de la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2018 i aprovar la pròrroga del contracte del servei públic de vigilància, salvament i socorrisme per a les platges de Vinaròs.
13.Despatx extraordinari.
14.Expedient 10957/2015. Contrato de Arrendamiento por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación ( ARRENDAMIENTO SOLARES PARKING )
15.Expedient 9884/2018. Procediment de Contractació
16.Dació de compte de diversos assumptes.
17.Precs i Preguntes.