Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Govern 20/09/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 de setembre 2019.

2. Expedient 7443/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 47.

3. Expedient 7151/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Maria Josep Arayo Solà per la inscripció de un curs.

4. Expedient 11830/2015. Proposta per a desestimar la sol·licitud de G. V. B. Q. en relació a la devolució de ingressos indeguts de l’impost de IVTNU.

5. Expedient 3455/2017. Proposta per a anul·lar les liquidacions sobre el impost IVTNU per herència d’A. Q. T. per haver-se duplicat.

6. Expedient 7336/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de G. BARREDA SL, en concepte dels treballs de manteniment de camis rurals.

7. Expedient 7413/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de PERAL MARIÑO SL, en concepte dels treballs de construcció de cuneta al camí del pou de Dos Vilas.

8. Expedient 7134/2019. Proposta per a aprovar la convocatòria per a la Subvenció a entitats privades en relació al Comerç Local 2019.

9. Expedient 4744/2017. Proposta per a aprovar la despesa ocasionat per la execució subsidiaria de neteja de la parcel·la en c/ Arxipreste Sirisi 9 (Urbanizaciones Vinaròs SL)

10.Expedient 11463/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 4 en data 01/08/2019 i la factura núm. C5019 de 01(08/2019 corresponent a les obres del Pla Edificant IED Leopoldo Querol.

11.Despatx extraordinari. 

12.Dació de compte de diversos assumptes. 

13.Precs i Preguntes.