Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Govern 15/11/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

A) Part resolutiva
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 7 de novembre de 2019.
2. Expedient 8860/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 56.
3. Expedient 8939/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 57.
4. Expedient 8985/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 58.
5. Expedient 9180/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 59.
6. Expedient 8222/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Àngels Blanch Messeguer.
7. Expedient 6501/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Ivan del Castillo Àvila.
8. Expedient 8561/2019. Proposta per al pagament assistències regidors mes d’octubre 2019.
9. Expedient 8738/2019. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec formulat per l'entitat del Ministeri d'Indústria, energia i Turisme.
10.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en els tributs de l'Estat
11.Expedient FACT-2019-3648. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200604 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de maig a juliol 2019.
12.Expedient 8887/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre.
13.Expedient 8885/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre.
14.Expedient 8873/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre.
15.Expedient 8892/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre.
16.Expedient 8886/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre.
17.Expedient 9077/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de XPIDER RESEARCH SLU, en concepte de l’elaboració del mapa d’ofertes de solucions innovadores d'empresa, centres d’investigació i grups universitaris. 

18.Expedient 9081/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de PAVASAL, en concepte de pavimentació d'accés a nuclis de població. 
19.Expedient 8589/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de EXCAVACIONES JIRES SL, en concepte dels treballs al Riu Cervol.
20.Expedient 8529/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor d'ADDA OPS SA, en concepte dels treballs de reposició de palmeres al Passeig Marìtim.
21.Expedient 7830/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de AUTEM, en concepte dels treballs de l’UE1R07.
22.Expedient 6413/2019. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu del subministrament de llicències de Software de Microsoft a la mercantil DISPROIN LEVANTE SL.
23.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
24.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
25.Precs i Preguntes.