Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Govern 08/04/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 1 de abril 2019.
2.Expedient 3049/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 18.
3.Expedient 3145/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Lourdes Montagut.
4.Expedient 3057/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Elena Foix.
5.Expedient 3058/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Eva Medina.
6.Expedient 2747/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Gabriel Quesada.
7.Expedient 2670/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria J. Miralles.
8.Expedient 2949/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Marc Pruñonosa i altres.
9.Expedient 2912/2019. Proposta per al pagament assistències regidors mes de març 2019.
10.Expedient 4882/2018. Proposta per al pagament de les dotacions als grups municipals: ACORD CIUTADÀ, TOTS/ES i PARTIT POPULAR.
11.Expedient 2609/2019. Proposta per a aprovar les liquidacions model 25 i 46 a favor de la Generalitat Valenciana.
12.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancàries en concepte d'interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris.
13.Expedient 3967/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de preu de gestió de recaptació mes de gener 2019.
14.Expedient FACT-2019-881. Proposta per a aprovar la factura núm. 991212000159 pels treball de neteja viària del mes de febrer 2019.
15.Expedient 3020/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de NUNSYS SL, en concepte del manteniment d’aplicacions informàtiques.
16.Expedient 2863/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de TRIPANDFEEL SLU, en concepte de dinamització del producte turístic.
17.Expedient 3106/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GOINER S COOP, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.
18.Expedient 3029/2019. Sol·licitud de D. C. i altres per a l'exempció de l’impost IVTNU per extinció de condomini.
19.Expedient 2608/2019. Sol·licitud de J. J. F. V. per a la devolució d’ingressos per l’impost de vehicles (IVTM).
20.Expedient 2370/2019. Sol·licitud de M. D. S. S. per a la devolució d’ingressos per l’impost de vehicles (IVTM).
21.Expedient 2449/2019. Sol·licitud de M. E. E. G. per a la devolució d’ingressos per l’impost de llicència d’activitat.
22.Expedient 2388/2019. Sol·licitud de M. F. P. per a la devolució d’ingressos per la taxa del Centro Municipal Vinalab.
23.Expedient 1820/2019. Sol·licitud de J. J. B. i altres per a la devolució d’ingressos per la taxa de l’Escola FPA.
24.Expedient 12155/2018. Sol·licitud de M. N. per a la devolució d’ingressos per l’impost de la taxa d’ocupació de la via pública (taules i cadires) a la Plaça San Antoni 29.
25.Expedient 9783/2018. Proposta per a incloure en les ajudes per a la compra de llibres i material escolar per a segon cicle d’educació infantil. Primaria, ESO i batxillerat a K. G. F.
26.Expedient 4724/2018. Llicència d'obres sol·licitada per Monterde y Antonio SL, per a l’execució de l’enderrocament de dos habitatges al carrer San Sebastián 12 i 14.
27.Despatx extraordinari.
28.Dació de compte de diversos assumptes.
29.Precs i Preguntes.