Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Gobierno 17/12/2018

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

A) Part resolutiva
1.Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 3 i 10 de desembre 2018.
2.Expedient 12492/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 97.
3.Expedient 12603/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 98.
4.Expedient 12535/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a María Cano Palomo.
5.Expedient 12540/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a María Teresa Guillem.
6.Expedient 12395/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Antonio Valanzuela.
7.Expedient 12353/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Ana María Esteve.
8.Expedient 12509/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Jesús Miralles.
9.Expedient 12528/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Jordi Tolosa Bel.
10.Expedient 7388/2018.Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Hugo Romero.
11.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat (novembre i desembre)
12.Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups Municipals als Grups Municipals: Tots/es Som Vinaròs, PVI i PSOE.
13.Expedient 376/2015. Proposta per a aprovar la liquidació de les despeses ocasionats per l'execució subsidiaria de neteja del solar al carrer Ponent 6 (Zyssa Peñiscola SL).
14.Expedient 11928/2018. Proposta d'aprovació de la certificació núm. 2 en data 06/11/2018 i factura núm. 069-18 de data 16/11/2018 corresponent a les obres Edificant Col·legi Misericordia.
15.Expedient 12026/2017. Proposta per a aprovar el pagament de les beques als participants del Program d'itineraris integrats per a d'Inserció Sociolaboral 2018.
16.Expedient 9861/2018. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció a les entitats privats per a les actuacions de promoció del comerç local.
Codi Validació: 6YDP9TC7GFTY5XWARLAKCW67J | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 1 )
Secretari
Data Signatura : 14/12/2018
HASH: b15e3fa8cdb89e6c80b9ceb5d14abd39
B) Activitat de control
17.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
18.Precs i Preguntes.