Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria Junta de Gobierno 07/01/2019

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

A) Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 27 de desembre de 2018.

2. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

3. Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

4. Precs i Preguntes.