Servicios
Documentos relacionados

Convocatoria de la Junta de Govern

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 4 de febrer 2019.
2.Expedient 1263/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 5.
3.Expedient 1187/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Guillem Alsina.
4.Expedient 1070/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Antonio Valanzuela.
5.Expedient 1076/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de IMS ORBIS SECURITY CONSULTING SL en concepte del control de accés per al Carnaval de Vinaròs 2019.
6.Expedient 848/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de ISMASA SEGURIDAD SL en concepte de la seguretat privada per al Carnaval de Vinaròs 2019.
7.Expedient 840/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGÍA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
8.Expedient 1144/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
9.Expedient 1141/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
10.Expedient 1885/2018. Proposta per a no prorrogar i donar per finalitzat el contracte administratiu de la prestació dels serveis pirotècnics i focs artificials organitzats per l’Ajuntament de Vinaròs durant les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018 subscrit per l’empresa PIROTECNIA ZARAGOZANA SA.
11.Expedient 8531/2018. Proposta per a la paralització cautelar de les obres corresponents al lot 2 de construcció del carril lúdic esportiu per temps indefinit fins a nou manament per part de l’òrgan de contractació.
12.Despatx extraordinari.

13.Dació de compte de diversos assumptes.
14.Precs i Preguntes.