Servicios
Documents relacionats

Ple Ordinari 26-09-2019

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 7221/2019. Dictamen sobre fixació dels dos dies amb caràcter de festa local per a l'any 2020. 3. Expedient 7271/2019. Dictamen sobre adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana. 4. Expedient 4443/2019. Dictamen sobre acceptació de la delegació de competències actuacions centres educatius PLA EDIFICANT-CEIP SANT SEBASTIÀ. 5. Expedient 7370/2017. Dictamen sobre modificació del Pla d'Ordenació Pormenoritzada núm. 40 del PGOU (C. de la Llatina, 12)(sometido a Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica Simplificada) CALLE DE LA LLATINA 12 6. Expedient 7418/2019. Dictamen sobre declaració d'emergència climàtica. 7. Despatx extraordinari. B) Activitat de control 8. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 9. Dació de compte de l'escrit presentat pel portaveu del grup municipal PSPV-PSOE de renúncia a l'assignació per assistència a la Junta del Portaveus. C) Precs i preguntes 10.Precs i Preguntes.

Vídeo