Servicios
Documents relacionats

Ple 27-09-2018

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

1.Aprovació d'actes de sessions anteriors.
2.Expedient 10175/2018. Proposició del Grup Municipal Compromís per a sol·licitar la reversió de la Ctra. N-340a al seu pas pel terme municipal de Vinaròs.
3.Expedient 10182/2018. Proposició del Grup Municipal Compromís per a demanar a la Direcció Gral. de Tràfic que es tornen a fer els exàmens teòrics del carnet de conduir desplaçats, a la ciutat de Vinaròs.
4.Expedient 6598/2018. Dictamen sobre aprovació del Compte General de l'exercici 2017.
5.Expedient 9956/2018. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de la Relació de Llocs de Treball per a crear el lloc de cap d'urbanisme.
6.Expedient 7918/2018. Dictamen sobre aprovació de la proposta de beneficiaris de les prestacions socials corresponents a l'any 2017 presentada per la Junta de Personal i del Comité d'Empresa.
7.Expedient 1233/2018. Dictamen sobre aprovació de proposta d'acord de prestacions socials per als empleats públics de l'Ajuntament de Vinaròs.
8.Expedient 9560/2018. Dictamen per a la fixació de dos dies amb caràcter de festa local per a 2019.
9.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
10.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
C) Precs i preguntes
11.Precs i Preguntes

Vídeo