Servicios
Documents relacionats

Ple

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 7918/2018. Dictamen sobre rectificació per error material del llistat dels beneficiaris de les prestacions socials de 2017.

3. Expedient 10972/2018. Dictamen sobre sol·licitud de reajust de les anualitats per les actuacions per delegació de competències de Jaume I, Misericòrdia, Leopoldo Querol i J. Vilaplana.

4. Expedient 5109/2018. Dictamen sobre ratificació d'acta de cessió de terrenys per a vial públic en Pda. Boverals, CN-238, km. 0,300.

5. Expedient 227/2014. Dictamen sobre sol·licitud de suspensió del termini de l'acta de replanteig per l'inici de les obres de la Residència de la Tercera Edat.

6. Despatx extraordinari

DE 1.- Expedient 11247/2018. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la concessió de distincions al cos de Policia Local, Brigada Municipal, Guàrdia Civil i Bomvers després de l'episodi de gota freda.

B) Activitat de control

7. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

C) Precs i preguntes

8. Precs i Preguntes.