Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 25/02/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1583/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 7.

3. Expedient 1737/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 8.

4. Expedient 1153/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Sergio Urzainqui Sánchez amb motiu del viatge a Madrid.

5. Expedient 1694/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Inmaculada Picado Marcos amb motiu del viatge a València.

6. Expedient FACT-2019-499. Proposta per a aprovar la factura núm. 99121200065 pels treballs de neteja viaria del mes de gener 2019.

7. Expedient 10440/2018. Sol·licitud de K. R. R. en representació del CIRCO RALUY LEGACY SL, per a aprovar una reducció del 50% del preu resultant del lloger de la plaça de bous per considerar-se d’interès cultural

8. Expedient 1634/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a NATURGY IBERIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per a l'exercici 2018.

9. Expedient 692/2019. Sol·licitud de J. M. R. G. en representació del departament de salut de Vinaròs per a la bonificació tributària de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

10.Expedient 6078/2017. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de servei per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis de l’àrea industrial de la carretera d’Ulldecona.

11.Expedient 14438/2015. Proposta per a no prorrogar i donar per finalitzat al venciment del mateix el contracte del servei d'assessoria i defensa jurídica, subscrit amb l’empresa ANDERSEN TAX & LEGAL IBERICA SLP.

12.Despatx extraordinari.

13.Dació de compte de diversos assumptes.

14.Precs i Preguntes.