Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 24-09-2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 10 i 17 de setembre 2018.

2. Expedient 9958/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 70.

3. Expedient 10011/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 71.

4. Expedient 6408/2018. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Domènec Fontanet pel viatge a Tudela.

5. Expedient 4775/2018. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Domènec Fontanet.

6. Expedient 4882/2018. Proposta d'aprovació de pagament de dotació als Grups Municipals Tots/es Som Vinaròs i Grup Municipal Compromís.

7. Expedient 10040/2018. Proposta per a aprovar la liquidació al Consorci Provincial de Bombers quota 2018.

8. Expedient 10009/2018. Proposta per a la liquidació del préstec formulat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per la quota anual de les Soterranyes.

9. Expedient 9936/2018. Fixació de preu públic per la prestació de l’espectacle "Granell de mà en mà" per al dia 8 d’octubre a l'Auditori Municipal de Vinaròs.

10. Expedient 4472/2018. Sol·licitud de T. R. S. per a la devolució d'ingressos indeguts pel pagament de les liquidacions núm. 201803424 i 201803425.

11. Expedient 9680/2018. Sol·licitud d’O. G. per la devolució d'ingressos deguts de taxa pel servei del centre municipal VINALB.

12. Expedient 8433/2018. Sol·licitud de J. A. M. per a la devolució d'ingressos indeguts per l'impost de construccions, instal·lacions i obres per llicència urbanística.

13.Expedient 8316/2018. Sol·licitud de M. M. F. per a la devolució del pagament de la taxa d’escombraries.

14. Expedient 8273/2018. Sol·licitud de J. J. P. A. d'exempció del pagament de la taxa d’escombraries.

15. Expedient 8087/2018. Sol·licitud de T. P. M. G. de modificació del pagament de la taxa d’escombraries.

16. Expedient 9705/2018. Sol·licitud de l’Hospital Comarcal de Vinaròs per a la bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.

17. Despatx extraordinari. 

DE 1.- Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al mes de setembre 2018.

DE 2.- Expedient 9672/2018. Proposta per a sol·licitar a la Diputació de Castelló l’adhesió prèvia a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica.

DE 3.- Expedient 5231/2018. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu del subministrament d’un vehicle policial híbrid a l’empresa COBELSA SAU.

DE 4.- Expedient 6026/2017. Proposta per a l’aprovació de l’expedient per a la contractació de les obres d’urbanització de la etapa I de la UE SUR 17 del PGOU de Vinaròs.

DE 5.- Expedient 6593/2018. Proposta per a l’aprovació de l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció facultativa de les obres del CEIP JAUME I de Vinaròs.

18. Dació de compte de diversos assumptes. 

19. Precs i Preguntes.