Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 21/01/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 14 gener 2019.
2.Expedient 90/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Hugo Romero amb motiu del viatge a Madrid.
3.Expedient 364/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Antonio Valanzuela amb motiu del viatge a València.
4.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris.
5.Expedient 246/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAGNE SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
6.Expedient 201/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GOIENER S.COOP, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
7.Expedient 11919/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
8.Expedient 11821/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
9.Expedient 350/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a CYE ENERGÍA SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.
10.Expedient 1326/2018. Sol·licitud de G. V. E. per a la devolució i anulació de la taxa per recollida d'escombraries.
11.Expedient 10372/2018. Sol·licitud de V. M. C. F. per a la devolució d’ingressos indeguts per la liquidació de l’impost (plusvàlua).
12.Expedient 10522/2018. Sol·licitud de J. M. M. L. per a la rectificació i devolució de d’ingressos indeguts (plusvàlua).
13.Expedient 12690/2018. Sol·licitud de M. N. G. i altres, per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a la FPA.
14.Expedient 11649/2018. Sol·licitud de Serveiscultu Come Down SL, per a la devolució de la taxa corresponent a la utilització de la plaça de bous.
15.Despatx extraordinari.
16.Dació de compte de diversos assumptes.
17.Precs i Preguntes.