Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 17-09-2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 10 setembre 2018.

2. Expedient 9712/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 66.

3. Expedient 9716/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 67.

4. Expedient 9789/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 68.

5. Expedient 9687/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de SOLVI OBRES I SERVEIS en concepte d’obres de canalització de pluvials en parcel·la 447 del polígon 43.

6. Expedient 9565/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ en concepte de la direcció de obra i coordinació de seguritat i salud de la zona sectoriada SUR 14.

7. Expedient 9646/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de MANTENIMIENTOS TÉCNICOS VINARÒS SL en concepte de la revisió trimestral dels banys públics.

8. Expedient 9610/2018. Sol·licitud d'A. Q. M. , per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.

9. Expedient 8937/2018. Sol·licitud de R. F. C. per a la devolució d'ingressos deguts de taxa per drets d'examen.

10.Expedient 9525/2018. Proposta per a aprovar la despesa per l’expropiació de l'immoble núm. 24 de la UE2R14.

11.Expedient 3103/2018. Proposta per a aprovar la despesa per l’expropiació de la finca núm 5 SUR17 (Zapata).

12.Expedient 5669/2018. Proposta per a adjudicar les subvencions als clubs, associacions i esportistes corresponents al any 2018.

13.Expedient 6896/2018. Proposta d'adjudicació d'ajudes per al transport escolar per als alumnes d’ESO dels IES José Vilaplana i Leopoldo Querol curs 2018/2019.

14.Expedient 5313/2018. Proposta d'adjudicació d'ajudes de conciliació de la vida laboral i familiar (xiquibó) per als curs 2018/2019.

15.Expedient 4234/2016. Proposta per a aprovar la primera pròrroga del contracte del servei per a la gestió dels espais, suport TIC o acompanyament als incubats en el Vinalab.

16.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 9846/2018. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 69.

DE 2.- Expedient 8531/2018.Proposta per l’adjudicació del lot 1 a l’UTE EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS SA (EDIFESA) i CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SA (COLLOSA) per a les obres de construcció del carril lúdic esportiu en la carretera de Vinaròs a l’Ermita de Sant Sebastià, en 2 lots, per a procediment obert urgent.

DE 3.- Expedient 8531/2018. Proposta per l’adjudicació del lot 2 a TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SA (TECYRSA) per a les obres de construcció del carril lúdic esportiu en la carretera de Vinaròs a l’Ermita de Sant Sebastià, en 2 lots, per a procediment obert urgent.

20.Dació de compte de diversos assumptes.

 21.Precs i Preguntes.