Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 15-10-2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 8331/2018. Sol·licitud de M.ª A C P per a la devolució d' ingressos deguts per taxa per la inscripció en el campus l L' ILLA

3. Expedient 9552/2018. Sol·licitud de J A C B per a la devolució d' ingressos indeguts de taxa de basures

4. Expedient 9908/2018. Sol·licitud d'AUTO ESTELLER SL per a la devolució d' ingressos deguts per impost de I'IVTM

5. Despatx extraordinari

DE 1.- Expedient 10841/2018. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa EDICIONES DEL PAIS VALENCIA en concepte dels treballs de confecció de la web i publicació dels llibres de les rutes turístiques culturals de Vinaròs.

6. Dació de compte de diversos assumptes.

7. Precs i preguntes