Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 13/09/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 6 setembre 2019.
2.Expedient 7248/2019. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 46.
3.Expedient 5697/2019. Proposta per a adjudicar les subvencions corresponents a les entitats d’Acció Social 2019.
4.Expedient 5682/2019. Sol·licitud de F. P. S. per a la devolució de l’import de la taxa per recollida d'escombraries.
5.Expedient 4432/2019. Proposta per a rectificar el error existent en la notificació de l’acord de la Junta de Govern en data 30/07/2019 referent a la proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
6.Expedient 12276/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de JUAN REDO SEGURIDAD SL, en concepte dels treballs per al canvi d’ubicació del grup contraincendis del Vinalab.
7.Despatx extraordinari.
8.Dació de compte de diversos assumptes.
9.Precs i Preguntes.