Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 08-10-2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 10464/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 74. 3. Expedient 10527/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 75. 4. Expedient 10626/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 77. 5. Expedient 10437/2018. Proposta per a adjudicar a Càmara de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló la contractació d'un Pla estratègic sector agroalimentari. 6. Expedient 10415/2018. Proposta per a adjudicar la compra de material de stock per al magatzem. 7. Expedient 10110/2018. Proposta per a adjudicar la contractació de desmuntatge i demolició del fibrociment de les casetes de la zona horts socials. 8. Expedient 10076/2018. Proposta per a adjudicar la compra de mobiliari urbà. 9. Expedient FACT-2018-1795. Proposta per a aprovar la factura pels treballs de recollida de residus del mes de juliol. 10.Expedient 4935/2018. Proposta de Despesa per anul·lar saldos sobrants. 11.Expedient 1891/2018. Liquidació per assistències tribunal (psicòleg) 12.Expedient 10099/2018. Justificació de Despeses, Dietes i Assistències- IGNACIO CHALER -AMPARO CHALER 13.Expedient 6813/2018. Proposta per al pagament de premis del concurs "Tapa Tour'18". 14.Expedient 5893/2016. Sol·licitud de Francisco Llatser Brau i altre per a la pròrroga de llicència d'obres per a la construcció d'edifici de 4 vivendes, local administratiu i 2 magatzems entre mitgeres en C. Costa y Borras, 8. 15.Despatx extraordinari

DE 1.- Expedient 3970/2018.- Proposta per aprovar liquidacions de despeses bancàries, manteniment i comissions comptes.

B) Activitat de control 16.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 17.Precs i Preguntes.