Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 01-10-2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 10,17 i 24 de setembre 2018.

2. Expedient 10196/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 72.

3. Expedient 10198/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 73.

4. Expedient 6686/2018. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Cinta Barbera Redó.

5. Expedient 2948/2018.Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Lara Domenech Rodríguez.

6. Expedient 7397/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Teresa Guillem Escrivà amb motiu del viatge a Madrid el dia 17 de setembre 2018.

7. Expedient 4196/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Maria Dolores Sanz Espert amb motiu del viatge a Castelló el dia 18 de setembre 2018.

8. Expedient 9783/2018. Proposta per a aprovar la convocatòria de subvenció per a les ajudes de l’adquisició de llibres de text i material escolar per al segon cicle d’infantil, primària, ESO i batxillerat.

9. Expedient 10247/2018. Proposta de l'adjudicació a l'empresa LIDERA HIGIENE SL. la compra de productes de neteja.

10.Expedient 9861/2018. Proposta per a l’aprovació de la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades per a les actuacions de promoció del comerç local.

11.Expedient 7832/2018. Llicència d'obres sol·licitada per Mauro Ennio Galli, per a l’ampliació de planta primera en habitatge unifamiliar aïllat al carrer Babord 3 esc 1 Pl 00 Pta 04 de Vinaròs.

12.Expedient 7680/2018. Llicència d'obres sol·licitada per Cristina Matis, per a project bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer del Casc 19 i 21 de Vinaròs.

13.Expedient 7090/2018. Llicència d'obres per a l'ampliació de l'Hospital de Vinaròs per a la implantació d’un equip de ressonància magnètica.

14. Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 10185/2018.- Proposta per al pagament de les assistències regidors mes de setembre 2018.

DE 2.- Expedient 9884/2018.- Proposta per aprovar l'expedient per a la contractació de les obres d'urbanització del carrer del Pagell i del Gall incloses en el Pla Castelló 135.

B) Activitat de control

15.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

16.Precs i Preguntes.