Servicios
Documents relacionats

Junta de Gobierno 29.10.2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 15 i 22 d’octubre de 2018.

2. Expedient 11182/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 80.

3. Expedient 11227/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 81.

4. Expedient 4386/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Enric Pla Vall (des d'abril fins a octubre).

5. Expedient 10997--5207-10966-10871-10786-10796/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Alejandro Arroyo i altres.

6. Expedient 2949/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Marc Pruñonosa i altres.

7. Expedient 6813/2018. Proposta per a la rectificació de l’acord de la Junta de Govern de data 8/10/2018 referent al pagament de subvencions per a el Concurs "Tapa Tour".

8. Expedient 10079/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

9. Expedient 10019/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018. 10.Expedient 11094/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GOIENER S. COOP, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

11.Expedient 11198/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENERGIA XXI SLU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

12.Expedient 947/2018. Proposta de liquidació de plusvàlues.

13.Expedient 8272/2018. Sol·licitud de Monterde y antonio SL per a devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.

14.Expedient 10909/2018. Sol·licitud de S.G.F. per a devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.

15.Expedient 10783/2018. Sol·licitud de J.L.M.A. per a devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries. 16.Expedient 10480/2018. Sol·licitud de J.N.E. per a devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.

17.Expedient 10883/2018. Sol·licitud de Promociones 6 Jota SL per a devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries.

18.Expedient 5313/2018. Proposta per a aprovar els xiquibons (setembre)

19.Expedient 10936/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa HAPPY LUDIC, el contracte pel manteniment de l’entorn urbà. 20.Expedient 10627/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa G. BARREDA, el contracte per a l’ampliació dels horts solidaris. 21.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al mes d’octubre 2018.

22.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 8987/2018. Proposta d'aprovació de l'expedient per a la contractació de les obres de rehabilitació i ampliació de l'edifici Corral de Batet per a Centre socio-Cultural (fase I).

DE 2.- Expedient 10743/2018. Proposta d'aprovació de l'expedient i plecs per a la contractació de les obres de renovació de paviments del terme municipal de Vinaròs. 

DE 3.- Expedient 6575/2018. Proposta d'aprovació de la segona pròrroga del contracte del servei de manteniment de diversos ascensors instal·lats en els col·legis públics i immobles municipals de Vinaròs. 

 

B) Activitat de control

23.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

24.Precs i Preguntes.