Servicios
Documents relacionats

Junta de Gobierno 14/01/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 7 gener 2019.

2. Expedient 7/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Domènec Fontanet i Llàtser (FITUR).

3. Expedient 6880/2018. Proposta per a aprovar la justificació presentat per C. M. V.

4. Expedients 12681-12319-4198-12699-12639-4200-12680-12749/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a M. T. G. i altres.

5. Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al mes de gener 2019.

6. Expedient 11235/2018. Sol·licitud de llicència d’obres majors de Promociones Ortiz Vinaròs SL, per al projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici de local en planta baixa, habitatge en planta primera i traster en planta segona al carrer Santo Tomás 18.

7. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

8. Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

9. Precs i Preguntes.