Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 26/11/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19 novembre 2018.

2. Expedient 11915/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 90.

3. Expedient 11954/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 91.

4. Expedient 11999/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 92.

5. Expedient 11739/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1º y 2º trimestre 2014.

6. Expedient 947/2018. Proposta de liquidació de plusvàlues.

7. Expedient 12031/2018. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa CREAS ID SOCIAL SL, en concepte del projecte d'itineraris 2018.

8. Expedient 11891/2018. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa ELECNOR SA, en concepte del subministrament de electricitat i decoració nadalenca.

9. Expedient 11642/2018. Sol·licitud d’Ulpina Frutos Terrinches i altres per a la devolució de la taxa per matrícula als cursos de formació del Consell Municipal de FPA.

10.Expedient 11478/2018. Sol·licitud d’A. C. M. per a la devolució de la taxa per recollida d'escombraries.

11.Expedient 10785/2018. Sol·licitud d’E. A. M. per a la devolució de la taxa per recollida d'escombraries.

12.Expedient 11509/2018. Sol·licitud de M. D. B. per a l'anulació de la taxa per recollida d'escombraries.

13.Expedient 11376/2018. Sol·licitud de M. L. C. per a la devolució d’ingressos indeguts en concepte de reducció de multa per prompte pagament.

14.Expedient 11116/2018. Sol·licitud de La Tertulia Vinaròs SL, per a la devolució d’ingressos deguts en concepte d’ocupació de via publica (taules i cadires).

15.Expedient 11024/2018. Sol·licitud de M. J. C. B., per a la devolució d’ingressos deguts en concepte de taxa Escola d’Art.

16.Expedient 6483/2018. Sol·licitud de Primitiva Miralles Sancho, per a la devolució d’ingressos deguts en concepte de taxa Escola d’Estiu.

17.Despatx extraordinari.

18.DE 1.- Expedient 12012-11864-12032-11295-11380-11948-11951-12044-11303/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Sofia Tena Asensio i altres.

19.DE 2.- Expedient FACT-2018-2163 . Proposta d'aprovació de la factura núm. 9093700180 ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL (revisió de preus novembre 2017 fins febrer 2018).

B) Activitat de control

20.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

21.Precs i Preguntes.