Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 23/4/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 15 d'abril 2019.
2.Expedient 3601/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 21.
3.Expedient 3547/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAGNE SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.
4.Expedient 3412/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAGNE SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.
5.Expedient 1578/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.
6.Expedient 1577/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.
7.Expedient 3323/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública pel 1er trimestre 2019.
8.Expedient 2730/2019. Proposta per a l'aprovació de les Bases especifiques per a la subvenció del program d’ajudes econòmiques esportives a clubs, associacions i esportistes de la ciutat de Vinaròs.
9.Expedient 3281/2014. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte del servei públic de gestió de l’estacionament en la ciutat de Vinaròs.
10.Expedient 5161/2017. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de servei per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i servei de l’àrea industrial de Capsades.
11.Expedient 7882/2017. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte del servei públic de gestió de l’estacionament en la ciutat de Vinaròs pel mode de concessió, sense que resulten obligacions pendents.
12.Expedient 952/2016. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte subscrit amb la mercantil LOKIMICA SA relatiu al servei de control i prevenció de legionel·la en les instal·lacions Municipals de l’Ajuntament de Vinaròs.

13.Expedient 14652/2015. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte subscrit amb la mercantil LOKIMICA SA relatiu al servei de desratització, desinfestació i desinfecció en el Municipi de Vinaròs.
14.Expedient 104/2019. Llicència d'obres sol·licitada per R. R. C., per a la construcció de dos habitatges unifamiliar al carrer Rossell 11 i 11 bis.
15.Despatx extraordinari.
16.DE 1.- Expedient 3644/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 22.
17.DE 2.- Expedient 3507/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Antonio Valanzuela per la inscripció de un curs de formació.
18.DE 3.- Expedient 3141/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per María del Mar Quintero per la inscripció de un curs de formació.
19.DE 4.- Expedients: 3522-3318-3345-2988-3241/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Antonio Valanzuela i altres.
20.DE 5.- Expedient 3378/2019 Y 2629/2019. Proposta per al pagament del curs de formació a Ines Gavalda i altre.
21.DE 6.- Expedient FACT-2019-1100. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9121200172 en concepte dels treballs de recollida de residus durant el mes de febrer.
22.DE 7.- Expedient FACT-2019-1204. Proposta d'aprovació de la factura núm. 991212000198 en concepte de neteja viaria durant el mes de març.
23.DE 8.- Expedient 5313/2018. Proposta d'adjudicació d'ajudes de conciliació de la vida laboral i familiar per al mes de març 2019.
24.DE 9.- Expedient 1839/2019. Proposta per a aprovar el Conveni del Carnaval de Vinaròs amb la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs (COC).
25.DE 10.- Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes d’abril 2019.
26.DE 11.- Expedient 3505/2019. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa CITRICS ROQUETES SL pels treballs de manteniment i regeneració de la platja de Barbiguera.
27.DE 12.- Expedient 8376/2014. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de serveis per a la supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de neteja viària del municipi de Vinaròs.
28.DE 13.- Expedient 8746/2014. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de serveis per a la supervisió i control del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport dels residus urbans o municipals del municipi de Vinaròs.
29.Dació de compte de diversos assumptes.
30.Precs i Preguntes.