Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 19/11/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de la sessions anterior de data 29 de octubre, 5 i 12 de noviembre.

2. Expedient 11691/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 86.

3. Expedient 11695/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 87.

4. Expedient 11809/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 88.

5. Expedient 11816/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 89.

6. Expedient 11303-11307-4203-11380-4202-11602/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Feli Cruz i altres.

7. Expedient 540/2017. Proposta per a aprovar la devolució en concepte d’interessos de demora per la subvenció del Pla d’ocupació 2017.

8. Expedient 2086/2018. Proposta per a aprovar el pagament del reintegro de l’import no justificat del d’ocupació 2018.

9. Expedient 2614/2018. Proposta per a l’anulació del sobrant i disposició del gasto del Taller d’ocupació «Renova» (AD25686)

10. Expedient 9135/2018. Proposta per a l’anulació del sobrant i disposició del gasto del Taller d’ocupació «Renova» (AD39609).

11. Expedient 11542/2018. Proposta de l'adjudicació a l'empresa Área de servicio Campo SA el subministrament de gasoil per al col·legi Misericòrdia.

12.Expedient 11553/2018. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Anna Garcia Guimera.

13.Expedient 11787/2018. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Centre del Coneixement)

14 .Expedient 5313/2018. Proposta d'aprovació dels xiquibó (octubre 2018).

15. Expedient 6638/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1er trimestre 2018.

16. Expedient 11463/2018. DE 4.- Proposta d'aprovació de la certificació núm. 1 (01/10/2018) i factura núm. R318 (30/09/2018) corresponents a les obres del Plan Edificant IES Leopoldo Querol.

17. Expedient 10710/2018.Proposta per a aprovar el pagament a Juan Manuel Domench Sanz amb motiu de la assistència al IVASPE (octubre 2018).

18. Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 11773/2018. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa BASE 10 INFORMÀTICA SL en concepte de la compra de 20 ordinadors.

19. Dació de compte de diversos assumptes.

20. Precs i Preguntes.