Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 12/11/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 10625/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 76.
3.Expedient 11546/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 85.
4.Expedient 947/2018. Proposta de liquidació de plusvàlues.
5.Expedient 11362/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGÍA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.
6.Expedient 11391/2018.Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENGIE ESPAÑA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.
7.Expedient 953/2016. Proposta per a la contractació del servei de control i tractament de mosquits en el Municipi de Vinaròs.
8.Expedient 11139/2018. Proposta per a l’adjudicació a M. I. M. R. els treballs del project de rehabilitació de la Capella de Santa Victòria.
9.Expedient 6026/2017. Proposta per a l'adjudicació del contracte de les obres d’urbanització de l’Etapa I de la UE SUR 17 del PGOU de Vinaròs.
10.Expedient 8001/2016. Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de l’explotació de l’activitat de perruqueria de l’edifici social de la tercera edat.
11.Expedient 5509/2014. Proposta per a l’aprovació del conveni de pagament corresponent al immoble núm. 21 del Passeig Colom (UE2R14).
12.Despatx extraordinari.
13.Dació de compte de diversos assumptes.
14.Precs i Preguntes.