Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 03/12/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 19 i 26 de novembre 2018.
2.Expedient 12143/2018. Proposta d'aprovació de codi factures núm. 93.
3.Expedient FACT-2018-1957. Proposta d'aprovació FRA 90093700441 per treballs de neteja viària del mes d'agost
4.Expedient 12040/2018. Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a G. BARREDA.
5.Expedient 12085/2018.Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a Excavaciones Jires, SL.
6.Expedient 12086/2018. Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a Andres Vilaro Querol.
7.Expedient 12104/2018. Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a RODA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SL.
8.Expedient 12087/2018. Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a EZEQUIEL QUEROL SL.
9.Expedient 12167/2018. Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a ARIDOS GARCIA SL.
10.Expedient 12280/2018. Proposta per a aprovar la despesa de treballas d'emergència derivats de la gota freda a BECSA SAU
11.Expedient 7388-11960-12144/2018- Proposta per a l'aprovació d'indemnitzacions per raó del servei a Hugo Romero Ferrer i altres.
12.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar liquidacions per despeses bancàries- manteniment i comissions comptes.
13.Expedient 11825/2018. Proposta de Despesa-Instal·lació línia de vida
14.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs corresponent al mes de novembre 2018.
15.Expedient 9783/2018. Proposta per a aprovar el pagament de les ajudes de llibres i material escolar per a 2on cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat - curs 2018-2019.
16.Expedient 6896/2018. Proposta per a aprovar les ajudes per al transport escolra per als alumnes d'ESO dels IES Leopoldo Querol i José Vilaplana. Codi Validació: 4KNCZAHHWQ5SH4Z736YY35TG9 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
Enric Pla Vall ( 1 de 1 )
Alcalde-President
Data Signatura : 30/11/2018
HASH: 105be687fcc6e95455bd9206961a85af
17.Expedient 11297/2018. Sol·licitud de M.M.A.L. per a la devolució d’ingressos deguts en concepte de taxa Escola D’Art.
18.Expedient 10238/2018. Proposta de revisió de la liquidació de plusvàlues
19.Expedient 8435/2018. Proposta de revisió de la liquidació de plusvàlues.
20.Expedient 12073/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.
21.Expedient 4572/2016. Llicència d'obres sol·licitada per Cerámicas y Construcciones Roca, SL., per a la reforma interior de dos viviendas, ático en C. Sant Sebastià 84 planta 16, A y B.
22.Expedient 12114/2018. Proposta per a aprovar les assistències del mes de novembre 2018.
23.Despatx extraordinari.
24.DE 1.- Expedient 8138/2017. Proposta per a la resolució del contracte administratiu de l'explotació del bar del centre social de la tercer edat.
B) Activitat de control
25.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
26.Precs i Preguntes.