Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Govern 02/04/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 de març 2019.
2.Expedient 2611/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 15.
3.Expedient 2779/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 16.
4.Expedient 2850/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 17.
5.Expedient FACT-2018-3768. Proposta per a aprovar la factura núm. 9093700641 pels treballs de recollida de residus durant el mes de novembre 2018.
6.Expedient FACT-2019-306. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200026 pels treballs de recollida de residus durant el mes de desembre 2018.
7.Expedient FACT-2019-500. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200085 pels treballs de recollida de residus durant el mes de gener 2019.
8.Expedient FACT-2018-3777.Proposta per a aprovar la factura núm. 909370653 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de maig a octubre 2018.
9.Expedient 2729/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de G BARREDA pels treballs al camí Ameradors.
10.Expedient 11715/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de MERITXELL SOLÉ BALAGUE per a la contractació de l’assistència tècnica, direcció d’execució material i coordinació de seguretat i salut del Corral de Batet.
11.Expedient 7164/2018. Proposta per a aprovar la despesa a favor de SELGAR ARQUITECTES SLC per a la contractació de l’assistència tècnica, redacció del projecte i direcció d’obra del Corral de Batet.
12.Despatx extraordinari.
13.DE 1.- Expedient 2841/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de PERAL MARIÑO SL, pels treballs de l’execució subsidiaria núm. 5952/2017.
14.Dació de compte de diversos assumptes.
15.Precs i Preguntes.