Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Gobierno 27/12/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 11508/2018. Sol·licitud de Cruselles Redo Salvador per a la devolució d' ingressos indeguts per taxa d'escombraries.
3.Expedient 10979/2018. Sol·licitud de MANUEL R FEBRER CABALLER per a la devolució d' ingressos Indeguts en concepte de taxes d'escombraries.
4.Expedient 5789/2017. Aprovació el padró complementari de taxes urbanes 2018 LTAS-181004
5.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
6.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
7.Precs i Preguntes.