Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Gobierno 22/10/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 10970/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 78.

3. Expedient 11044/2018. Proposta d'aprovació lot de factures codi 79.

4. Expedient 8177/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018.

5. Expedient 10063/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

6. Expedient 11033/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

7. Expedient 10879/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAGNE SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

8. Expedient 10949/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

9. Expedient 10995/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a WIND TO MARKET SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

10.Expedient 10778/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2018.

11.Expedient 10440/2018. Sol·licitud de Kerry Raluy Rastall en representació de l’empresa Circo Raluy Legacy SL per a la utilització de la plaça de bous els dies 4 a 17 de novembre de 2018 (ambos inclosos).

12.Expedient 10545/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa ADO URBAN FURNITURE SL, el contracte de subministrament de 6 fonts adaptades.

13.Expedient 10818/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa ALBERTO JAVIER LÓPEZ, el contracte de subministrament d’adquisició de mobiliari per a la renovació en el Mercat Municipal.

14.Expedient 10894/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa EJR SYSTEMS SL, el contracte per a la compra d’un projector pel Vinalab.

15.Expedient 10570/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa BESA SAU, el contracte per a la pavimentació d'accés al nucli de la població (camí Fondo, enllaç N340a i línia de ferrocarril).

16.Expedient 7041/2016. Proposta per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis per a la redacció d’un pla especial de protecció del casc històric de Vinaròs.

17.Despatx extraordinari.

DE 1- Expedient 10513/2018. Proposta per adjudicar a l'empresa GESDEYCO, SL el contracte per a la construcció d'un pou de bombeig al carrer Illa Farrera. B) Activitat de control

18. Dació de compte de diversos assumptes.

19. Precs i preguntes