Servicios
Documents relacionats

Convocatoria Junta de Gobierno

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de la sessions anterior de data 21 i 28 de gener 2019.

2. Expedient 818/2019. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 3.

3. Expedient 858/2019. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 4.

4. Expedient 847/2019. Proposta per al pagament assistències regidors mes de gener 2019.

5. Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat (gener 2019).

6. Expedient 493/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Ana Esteve Quixal amb motiu de viatge.

7. Expedient 4200-1201-4203/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Eva Medina Muñoz i altres (CRIS) amb motiu de viatges.

8. Expedient 347/2019. Proposta per a aprovar el pagament a VODAFONE ESPAÑA SAU en concepte del servei de telefonia mòbil.

9. Expedient 800/2019. Proposta per a aprovar el pagament a CRUZ ROJA ESPAÑOLA en concepte dels serveis sanitaris Carnaval de Vinaròs 2019.

10.Expedient 414/2019. Proposta per a aprovar el pagament a ASOCIACIÓN SABOREA ESPAÑA en concepte de quota anual.

11.Expedient 12335/2018. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Anna Garcia Guimera.

12.Expedient 947/2018. Proposta de liquidació de plusvàlues.

13.Expediente 161/2019. Proposta per a aprovar la liquidació de plusvàlua a E. N. N.

14.Expedient 819/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 4º trimestre 2018.

15.Expedient 3964/2016. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte de servei de venda de begudes i menjar a les carpes i escenaris instal·lats amb motiu de diverses festes del municipi.

16.Despatx extraordinari.

17.Dació de compte de diversos assumptes.

18.Precs i Preguntes.