Servicios
Documents relacionats

Comissió Informativa Àrea Cultura i Educació

Tipus
Comissió Informativa Àrea Cultura i Educació
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 8021/2018. Informe de l'arquitecta municipal sobre llicència d'obres menors en C. Sant Cristòfol, 6. 3. Expedient 11250/2018. Proposta per a canviar dia de celebració sessió ordinària mes desembre 2018. 4. Expedient 11480/2018. Proposta del Grup Municipal Compromís en defensa dels drets del animals. 5. Despatx extraordinari

DE 1.- Expedient 9599/2018.- Proposta per a concedir la Medalla de la Ciutat de Vinaròs a la cultura a Rossend Aymí i Escolà.

B) Activitat de control 6. Altres assumptes. C) Precs i preguntes 7. Precs i Preguntes.